Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
189.
Zarządzenie Nr 31/MON z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2019-2022”
Minister Obrony Narodowej 2019.09.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.09.25 11:47
Treść aktu: