Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
110.
Zarządzenie Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz komórek organizacyjnych innych niż kancelaria tajna odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, spospbu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 2014.04.01
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.04.01 11:48
Treść aktu: